รายนามผู้บริหาร

รายนามผู้บริหารโรงเรียน

1. อ.อรธิรา  บัวพิมพ์                       พ.ศ. 2528-2532

2. ว่าที่ ร.ต.ดาวเรือง  เรืองมณี         พ.ศ. 2532-2534

3. อ.อรธิรา  บัวพิมพ์                       พ.ศ. 2534-2538

4. ผศ.บุญเชิด  รัตนานันท์               พ.ศ. 2538-2546

5. อ.สุวัฒน์  ทับทิมเจือ                   พ.ศ. 2546-2548

6. ผศ.พินพง  สัตยพันธ์                   พ.ศ. 2548-2552

7. ผศ.สุวัฒน์  ทับทิมเจือ                 พ.ศ. 2552-2560

8. ผศ.ดร.สุวิทย์   ไวยกุล                 พ.ศ. 2560-2562

9. ผศ.ปิยะ   มีอนันต์                        พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน

Visitors: 1,218,696