โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

    ประกาศ 

 

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง อัตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่น โรงเรียนสาธิตมัธยม สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2563 

ประกาศโรงเรียนสาธิตมัธยม เรื่อง ผู้ได้รับรางวัลจากการทดสอบวัดระดับความรู้ทางวิชาการ (Pre - ม.1) ประจำปี 2562 

ประกาศผลคะแนนจากการทดสอบวัดระดับความรู้ทางวิชาการ (Pre - ม.1) ประจำปี 2562

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ทางวิชาการ PRE-ม.1  ประจำปี 2562 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมัธยม    

ตารางเรียน  ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  

 รายชื่อประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 รายชื่อประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 รายชื่อประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 รายชื่อประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 รายชื่อประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 รายชื่อประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 851,724