โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

    ประกาศ 

 ประกาศ รับสม้ครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นคนงานประจำโรงเรียนสาธิตมัธยม

 

ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)   

ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)  

ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 

ประกาศคณะครุศาสตร์  เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (เฉพาะนักเรียนโรงเรียนสาธิตมัธยม) 

ประกาศคณะครุศาสตร์  เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักเรียนทั่วไป) 

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) 

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)   

ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2562 

คะแนนผลการผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2562 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562  

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลจากการทดสอบวัดระดับความรู้ทางวิชาการ(pre-ม.1) ประจำปีการศึกษา 2561 

ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ทางวิชาการ(pre-ม.1) ประจำปีการศึกษา 2561 (เรียงตามรหัสประจำตัว) 

ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ทางวิชาการ(pre-ม.1) ประจำปีการศึกษา 2561 (เรียงตามคะแนนสูงสุด) 

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความรู้ทางวิชาการ (Pre-ม.1/2561) รอบเช้า 

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความรู้ทางวิชาการ (Pre-ม.1/2561) รอบบ่าย 

 ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2562 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

ตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 701,451