โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

    ประกาศ

 

 

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลจากการทดสอบวัดระดับความรู้ทางวิชาการ(pre-ม.1) ประจำปีการศึกษา 2561 

ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ทางวิชาการ(pre-ม.1) ประจำปีการศึกษา 2561 (เรียงตามรหัสประจำตัว) 

ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ทางวิชาการ(pre-ม.1) ประจำปีการศึกษา 2561 (เรียงตามคะแนนสูงสุด) 

 

 

 

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความรู้ทางวิชาการ (Pre-ม.1/2561) รอบเช้า 

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความรู้ทางวิชาการ (Pre-ม.1/2561) รอบบ่าย 

 ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2562 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

ตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 611,050