คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครู  โรงเรียนสาธิตมัธยม

 

 • นายวิทยา  ภิรมย์พานิช                                        
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ญ. พรระวี   เพียรผดุงรัตน์            
 • นายเปี่ยมศักดิ์  ชมญาติ                                        
 • นายประกอบ  ขันธวิทย์                                        
 • นายฉลาดนภ  ธงทอง                                          
 • นางดวงใจ  สุนทรสุข                                           
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเชิด  รัตนานันท์                       
 • นายประพัฒน์  ชื่นฤทธิ์                                         
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์  มณีไสย                         
 • นายปิ่น  บุณยานันต์                                            
 • นายพรเลิศ  เจริญรัศมี                                          
 • นายพศิน  ตรีกลิ่น                                              
 • นางรัตนา   ศิษฏ์สุเมธ                                          
 • นางสุวณี  วิจารัตน์                                             
 • นางอังคณา  หิรัณย์อุฬาร                                      
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์อติชาติ  ภูมิวณิชชา                        
 • นางเย็นใจ  สุวานิช                                             
 • นายประชา  เทียนอำพร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์  ทับทิมเจือ
 • นางศุภวรรณ  ภิรมย์พานิช
Visitors: 697,680