สารจากผู้อำนวยการ

เรียน ท่านผู้ปกครอง

       เป็นที่น่ายินดีสำหรับโรงเรียนสาธิตของเรา ที่ สมศ.ได้รับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม(พ.ศ.2554-2558)เป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ด้วยผลการประเมินคะแนนรวม 95.37 คะแนน จาก 100 คะแนน ทุกตัวบ่งชี้ทั้ง 12 ตัวบ่งชี้ ได้ระดับคุณภาพ "ดีมาก" ทุกรายการ ทั้งนี้เพราะความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งคณะผู้บริหาร นักเรียน เจ้าหน้าที่ คนงาน ผู้ปกครองและชมรมผู้ปกครองฯของโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในทุก ๆ เรื่อง ซึ่งโรงเรียนก็หวังความร่วมมือของทุก ๆ ฝ่ายเช่นนี้ตลอดไป 

Visitors: 1,219,593