พันธกิจและวิสัยทัศน์

                               

    พันธกิจ

จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา จัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู บริหารและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

     วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนสาธิต จะจัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะในการแสวงหาความรู้และจัดกิจกรรมต่างๆได้ดี เป็นคน เก่ง ดี มีเกียรติ และเชื่อถือได้

Visitors: 1,219,595