เอกลักษณ์ของโรงเรียน

                                                    สังคมดี  สามัคคี  ปลอดภัย

 

  สังคมดี สามัคคี ปลอดภัย หมายถึง สังคมที่อบอุ่น มีความรักและความเอื้ออาทรต่อกัน ปกป้องดูแลช่วยเหลือกัน    มีความคิดที่แตกต่างกันได้แต่ไม่แตกแยก ตัดสินปัญหาต่างๆร่วมกันอย่างมีเหตุผล เข้าใจ เข้าถึงและให้อภัย โรงเรียนสาธิตมัธยม มีสังคมดี สามัคคี ปลอดภัย มีหน้าที่พัฒนาให้ต้นกล้าเจริญงอกงาม

Visitors: 1,218,695