ปรัชญาของโรงเรียน

                      ความรู้เด่น   บุคลิกภาพดี     มีคุณธรรม     นำสังคม

            

    1. ด้านความรู้เด่น หมายถึง นักเรียน :

       1.1 สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการสื่อสารและสืบค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เลือกสรรและดำเนินชีวิตได้ถูกต้อง

       1.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีกระบวนการในการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล

    2. ด้านบุคลิกภาพดี หมายถึง นักเรียน :

       2.1 รู้จักตนเอง มีความภูมิใจในตนเอง พูดจาดี มีกิริยามารยาทและการแต่งกายเหมาะสม

       2.2 เป็นคนทันสมัย มีความเป็นสากล แต่คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นคนไทย

       2.3 มีความมั่นคงทางอารมณ์ ปรับตัวได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี

    3. ด้านคุณธรรม หมายถึง นักเรียน :

       3.1 มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบสูง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเท่าเทียมกับเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน

       3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกตัญญูกตเวที มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

       3.3 รู้รัก สามัคคี มีจิตสาธารณะ ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง

    4. ด้านสังคม หมายถึง นักเรียน :

       4.1 ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และมีความรับผิดชอบของตนเองได้

       4.2 มีภาวะผู้นำ ให้เกียรติและเคารพในความเป็นคนของบุคคลอื่น

       4.3 มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการปกป้องสังคมและประเทศไทย

 

Visitors: 1,221,327